W lipcu 2021 udostępnionych zostanie kolejnych 10 formularzy do przesłania online. Być może już wkrótce wszelkie formalności związane z procesem inwestycyjno-budowlanym będzie można przeprowadzić drogą elektroniczną. Zgodnie z planem, do końca 2022 r., poprzez portal e-budownictwo ma być uruchomiony jeden punkt dostępu do wszystkich usług budowlanych. Jeżeli tak się stanie, będzie to ogromne ułatwienie dla inżynierów, architektów i inwestorów.

Cyfryzacja procesu inwestycyjno-budowlanego to działania Ministerstwa Rozwoju i Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. Zaczęło się od uruchomienie serwisu e-budownictwo, w którym można wypełnić wniosek online, dołączyć załączniki, podpisać np. z pośrednictwem profilu zaufanego i elektronicznie wysłać do urzędu.

Działalność portalu rozpoczęła się 3 sierpnia 2020, gdy udostępniono pierwsze 10 formularzy w wersji elektronicznej, potrzebnych w procesie budowlanym zostało. Potem dołączono kolejne 3, a w lipcu br. – 10. Proces cyfryzacji na pewno przyspieszyła pandemia koronawirusa, która utrudniła bezpośredni kontakt z urzędami. Oczywiście, pozostawiono możliwość składania dokumentów w wersji papierowej.

Dostępne elektroniczne formularze na platformie e-budownictwo:

 • wniosek o pozwolenie na rozbiórkę,
 • zgłoszenie robót budowlanych (niewymagające dołączenia projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego),
 • zgłoszenie rozbiórki,
 • wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę,
 • wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych, o której mowa w art. 51 ust. 4 Prawa budowlanego,
 • wniosek o przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu,
 • złożenie zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych,
 • wniosek o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości,
 • zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,
 • wniosek o wydanie decyzji o wyłączeniu stosowania niektórych obowiązków kierownika budowy, o których mowa w art. 45a ust. 1 Prawa budowlanego,
 • wniosek o legalizację,
 • wniosek o sporządzenie planu miejscowego lub o zmianę planu miejscowego,
 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Nowe formularze, udostępnione w lipcu 2021

 • wniosek o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych,
 • wniosek o pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym,
 • wniosek o wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego,
 • wniosek o zmianę pozwolenia na budowę,
 • wniosek o wydanie pozwolenia na budowę tymczasowego obiektu budowlanego,
 • wniosek o wszczęcie uproszczonego postępowania legalizacyjnego,
 • zawiadomienie o zakończeniu budowy,
 • wniosek o pozwolenie na użytkowanie,
 • wniosek o pozwolenie na użytkowanie – przed zakończeniem budowy,
 • zgłoszenie budowy lub robót budowlanych z projektem zagospodarowania działki lub terenu i z projektem architektoniczno-budowlanym.

Platforma e-budownictwo docelowo ma mieć dwie strony kontaktu –  klienta i urząd, a nie jak dotychczas kilka podmiotów, odpadnie wtedy czas korespondencji między urzędami, więc czas na formalności jeszcze się skróci. Jeżeli dodatkowo zostanie uzupełniona ona o dane z BIM (a takie są plany) umożliwi to kontrolowanie inwestycji na każdym jej etapie. Jeżeli samorządy rozwiną Systemy Informacji Przestrzennej o modele infrastruktury podziemnej i naziemnej, o informacje dotyczące istniejącej zabudowy oraz zapisy Planów Miejscowych lub Decyzji o WZiZT, a można założyć, że kiedyś tak się stanie, to wówczas będzie można szybko zweryfikować zgodności inwestycji z warunkami zabudowy. Wyeliminowałoby to wiele działań, a urząd byłby po prostu jednym z uczestników procesu inwestycyjnego. posiadający pełną wiedzę na temat ewentualnych odstępstw.

Docelowo na platformie e-budownictwo ma być wprowadzony Elektroniczny Dziennik Budowy, na którym inwestor założy sobie konto, które pozwoli mu prowadzić wszystkie sprawy w jednym miejscu.