Od października można starać się o wyższą kwotę dotacji w programie „Czyste powietrze”. Dofinansowanie może wynieść nawet 37 tys. zł, co ma umożliwić przeprowadzenie termomodernizacji domów osób mniej zamożnych. To kolejna zmiana w programie, od maja obowiązują uproszczone procedury oraz krótszy czas rozpatrywania wniosków.

Wyższe dotacje są możliwe dzięki zmianie przepisów, m.in. ustawy Prawo ochrony środowiska oraz rozporządzeniu Ministra Klimatu. Osoby mniej zarabiające będą mogły otrzymać na termomodernizację domu do 32 tys. zł dotacji (37 tys. z instalacją fotowoltaiczną). Wyższe wsparcie finansowe będzie przysługiwać, gdy dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowy. Dotacja może pokryć do 60% poniesionych kosztów realizowanej inwestycji.

Zdaniem Ministerstwa, zmiana ta pozwoli włączyć do programu „Czyste powietrze” osoby o niższych dochodach, które szczególnie potrzebują wsparcia w modernizacji energetycznej domów. Docelowo przełoży się to na szybszą poprawę jakości powietrza w Polsce, co jest bardzo ważne dla wszystkich.

Aby złożyć wniosek o wyższe dofinansowanie, konieczne będzie uzyskanie od gminy zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego. Tu ministerstwo przygotowało również zachętę dla gmin, aby bardziej zaangażowały się w poprawę jakości powietrza na swoim terenie, to przecież samorządy wiedzą najlepiej kto potrzebuję takiego dodatkowego wsparcia.

Gmina będzie mogła otrzymać dodatkowe środki na obsługę potencjalnych beneficjentów w wysokości 100 zł za każde wydane zaświadczenie, pod warunkiem że zostanie one dołączone do wniosku o dotację na termomodernizację. Ma to sprawić, że gminy bardziej zaangażują się w program „„Czyste powietrze” i same będą docierać do potencjalnych beneficjentów. Ministerstwo liczy, że dzięki współpracy z gminami, liczba wniosków wzrośnie o ok. 100 tys. rocznie.

Program „Czyste Powietrze” ma na celu likwidację starych kotłów grzewczych i przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji domów. Wnioski w programie składa się w postaci elektronicznej, do właściwego wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, obejmującego swoim działaniem teren, gdzie zlokalizowany jest dom/lokal mieszkalny. Wnioskodawca przesyłający wniosek drogą elektroniczną zobowiązany jest również do wydrukowania i podpisania wniosku i dostarczenie go w postaci papierowej wraz z załącznikami. Gdy nie ma możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną, dopuszcza się złożenie wniosku tylko w formie papierowej.