Państwa Unii Europejskiej przyjęły projekt budżetu UE na lata 2021-2027 oraz określili wparcie dla poszczególnych krajów w ramach tzw. Funduszu Odbudowy (Next Generation EU). Polsce ze wszystkich źródeł ma przypaść ok. 136,4 mld EUR w formie dotacji i ok. 34,2 mld EUR w formie pożyczek. Największą częścią Funduszu Odbudowy jest Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (Recovery and Resilience Facility – RRF). Z tego źródła do Polski ma trafić ponad 23,9 mld EUR dotacji i ponad 34,2 mld EUR pożyczek. Aby skorzystać z tych funduszy każde państwo zobowiązane jest przygotować swój Krajowy Plan Odbudowy (KPO).

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE realizacja KPO ma służyć promowaniu spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej poprzez zwiększenie odporności, gotowości na wypadek sytuacji kryzysowych, zdolności dostosowawczych i potencjału wzrostu gospodarczego, łagodzeniu społecznych i gospodarczych skutków kryzysu, wspieraniu zielonej transformacji, przyczynianiu się do realizacji unijnych celów w zakresie klimatu oraz transformacji cyfrowej.

Przygotowany przez polski rząd Projekt Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) określa cele związane z odbudową i tworzeniem odporności społeczno-gospodarczej Polski po kryzysie COVID-19 oraz stanowi podstawę ubiegania się o wsparcie z europejskiego Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności.

KPO w dużej części odnosi się do kwestii związanych z szeroko pojętą efektywnością energetyczną i działań, jakie mają być podejmowane w tym zakresie, co w perspektywie najbliższych lat będą miało wpływ na rynek izolacji. Plany w zakresie poprawy efektywności energetycznej obejmują przede wszystkim zmniejszenie energochłonności, zwiększenie wykorzystania alternatywnych źródeł energii, redukcja gazów cieplarnianych oraz zmniejszenie wpływu człowieka na środowisko, czego głównym działaniem jest poprawa jakości powietrza w Polsce.

Termoizolacja budynków, która w Polsce jest niewystarczająca, jest ważnym tematem który pojawia się w kilku aspektach, przede wszystkim zmniejszeniu zapotrzebowania na budynków na energię oraz walką z zanieczyszczeniem powietrza. Aby usprawnić proces termomodernizacji, planowana jest reforma systemu finansowania mieszkalnictwa w obszarze zwiększenia efektywności energetycznej budynków mieszkalnych. Reforma m.in. umożliwi preferowanie kompleksowych inwestycji termomodernizacyjnych, wprowadzi premię za zakup i montaż odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych, wyższe wsparcie dla remontów/termomodernizacji budynków komunalnych oraz realizowanych ze wsparciem z Funduszu Dopłat (walka ze zjawiskiem ubóstwa energetycznego), wsparcie dla nowego budownictwa społecznego, oraz możliwość korzystania z OZE przez osoby mieszkające w budynkach wielorodzinnych. Planowane jest również (kolejny raz) podniesienie efektywności realizacji programu „Czyste Powietrze”, przede wszystkim poprzez zwiększenia liczby składanych wniosków o dofinansowanie, a także faktyczną wymianę przestarzałych źródeł ciepła oraz realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych.

Analizując projekt, to co pojawia się w KPO, to już od dłuższego czasu dyskutowane pomysły. Dokument jest jednak konieczny, aby przy ich realizacji można skorzystać z funduszy unijnych. Możliwe więc, że mając zapewnione finansowanie, efekty będą lepsze niż z obecnie realizowanych programów unowocześniających polską gospodarkę w kierunku przyjaznym dla środowiska.