Krajowa Agencja Poszanowania Energii (KAPE) jest jedną z kluczowych instytucji odpowiedzialnych za promowanie efektywności energetycznej i zrównoważonego rozwoju w Polsce. Jej głównym celem jest wspieranie działań mających na celu ograniczenie zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych. W ostatnim czasie KAPE zaprezentowała swoje nowe propozycje dotyczące podziału budynków mieszkalnych na klasy energetyczne, zgodnie z wymogami unijnego projektu dyrektywy EPBD.

KAPE proponuje podział budynków mieszkalnych na klasy w zależności od zużycia energii – od najwyższej klasy A do najniższej G, w której ma się znaleźć 15% budynków z najgorszą charakterystyką energetyczną. Najwyższa klasa A zostałaby przyznana budynkom jednorodzinnym, gdzie wskaźnik zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną wynosiłby poniżej 63 kWh na m kw. rocznie, oraz 59 kWh na m kw. rocznie dla budynków wielorodzinnych. Dla klasy B, odpowiednio dla budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych, zakres wynosiłby 63-157 i 59-141 kWh na m kw. rocznie,, dla klasy C 157-250 i 141-223 kWh na m kw. rocznie, dla klasy D 250-344 i 223-305 kWh na m kw. rocznie, dla klasy E 344-438 i 305-387 kWh na m kw. rocznie, dla klasy F 438-531 i 387-469 kWh na m kw. Rocznie. Budynki o wskaźnikach wyższych od 531 i 469 kWh na m kw. rocznie trafiłyby do najniższej klasy G.

Efektywność energetyczna budynków jest jednym z kluczowych czynników wpływających na zrównoważony rozwój. Budynki są odpowiedzialne za znaczną część światowego zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych. Dlatego właśnie istotne jest wdrażanie rozwiązań mających na celu zwiększenie efektywności energetycznej budynków.

Zaprezentowane przez KAPE propozycje podziału budynków mieszkalnych na klasy energetyczne mają na celu ułatwienie oceny i porównywania budynków pod względem ich zużycia energii. System klasyfikacji będzie uwzględniał różne czynniki, takie jak izolacja termiczna, systemy grzewcze i chłodzące, wentylacja, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz zużycie energii na potrzeby codziennego funkcjonowania budynku.
Według proponowanego systemu, budynki mieszkalne zostaną podzielone na kilka klas energetycznych, od najbardziej energooszczędnych do najmniej efektywnych. Najwyższa klasa energetyczna będzie przypisana budynkom o minimalnym zużyciu energii i niskim wpływie na środowisko. Z kolei najniższa klasa energetyczna wskazywać będzie na konieczność wprowadzenia poprawek i modernizacji w celu zwiększenia efektywności energetycznej.

System klasyfikacji energetycznej budynków mieszkalnych ma kilka istotnych korzyści. Przede wszystkim zachęca właścicieli budynków do podejmowania działań mających na celu poprawę efektywności energetycznej. Wysoka klasa energetyczna może przyczynić się do obniżenia kosztów eksploatacyjnych budynku, a także zwiększenia jego wartości rynkowej. Ponadto, zmniejszenie zużycia energii ma pozytywny wpływ na środowisko, ograniczając emisję gazów cieplarnianych i zmniejszając negatywny wpływ na zmiany klimatyczne.

Wprowadzenie systemu klasyfikacji energetycznej budynków mieszkalnych ma również na celu ułatwienie informowania i świadomego wyboru dla potencjalnych nabywców lub najemców. Przejrzyste oznaczenie klasy energetycznej na budynku będzie dawać jasny sygnał dotyczący jego efektywności energetycznej, umożliwiając decyzje oparte na zrównoważonym rozwoju i oszczędnościach energetycznych.

W praktyce, klasy energetyczne budynków mogą mieć różne skutki dla różnych stron zainteresowanych. Dla właścicieli budynków, posiadanie budynku o wysokiej klasie energetycznej może wiązać się z niższymi kosztami eksploatacji, np. w zakresie zużycia energii na ogrzewanie czy chłodzenie. Dodatkowo, budynki o wyższej klasie energetycznej mogą być bardziej atrakcyjne dla potencjalnych najemców lub nabywców, co może zwiększyć ich wartość rynkową. Właściciele mogą również skorzystać z różnych programów wsparcia finansowego lub ulg podatkowych, które są dostępne dla budynków o wysokiej efektywności energetycznej.

Dla społeczeństwa i środowiska naturalnego, wprowadzenie klasyfikacji energetycznej budynków może przyczynić się do ogólnego zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych oraz zredukowania zużycia energii. Budynki o wyższej klasie energetycznej będą wymagały mniejszej ilości energii do funkcjonowania, co przekłada się na zmniejszenie zależności od paliw kopalnych i związane z nimi emisje. W ten sposób klasy energetyczne budynków mogą przyczynić się do osiągnięcia celów związanych z walką ze zmianami klimatycznymi i ochroną środowiska naturalnego.

Jednak wprowadzenie systemu klasyfikacji energetycznej budynków może spotkać się z pewnymi wyzwaniami i trudnościami. Przede wszystkim, konieczne będzie odpowiednie dostosowanie przepisów i norm dotyczących budownictwa, aby uwzględnić klasy energetyczne i wymagania z nimi związane. Ponadto, konieczne będzie zapewnienie odpowiednich środków wsparcia finansowego dla właścicieli budynków, którzy zdecydują się na modernizację i poprawę efektywności energetycznej swoich nieruchomości. Inwestycje w efektywność energetyczną mogą być kosztowne, dlatego istotne jest stworzenie zachęt i programów finansowania, które ułatwią takie działania.

Warto również podkreślić, że proponowany system klasyfikacji energetycznej budynków mieszkalnych jest jeszcze w fazie konsultacji i wymaga dalszych badań i dyskusji. Wdrażanie takiego systemu wymaga szerokiego zaangażowania i współpracy różnych interesariuszy, w tym rządu, właścicieli budynków, branży budowlanej i społeczeństwa jako całości.

Podsumowując, propozycje Krajowej Agencji Poszanowania Energii dotyczące podziału budynków mieszkalnych na klasy energetyczne są ważnym krokiem w kierunku zwiększenia efektywności energetycznej i zrównoważonego rozwoju. Wysoka klasa energetyczna budynku może przynieść korzyści dla właścicieli, środowiska i społeczeństwa jako całości. Jednak wprowadzenie takiego systemu wymaga odpowiednich regulacji, zachęt finansowych i szerokiego wsparcia społecznego. W długim okresie czasu, klasy energetyczne budynków mogą przyczynić się do ograniczenia zmian klimatycznych i tworzenia bardziej zrównoważonej przyszłości dla naszego społeczeństwa.