Instytut WiseEuropa, specjalizujący się w makroekonomii, polityce gospodarczej, europejskiej i zagranicznej, przygotował raport Renowacja. Panorama niskoemisyjnych inwestycji w sektorze budynków. podsumowujący i porządkujący dane na tem termomodernizacji budynków w Polsce w latach 2014 -2019.

Najważniejsze tezy zawarte w raporcie:

 • Polska w najbliższych latach będzie miała dostęp do bezprecedensowych środków na termomodernizacje budynków, jednak dotychczas ograniczony proces monitorowania przepływów finansowych w tym obszarze niesie ze sobą ryzyko niepełnego lub nieefektywnego ich wykorzystania.
 • Termomodernizacja budynków pełni kluczową rolę nie tylko w zmniejszaniu emisji gazów cieplarniach do atmosfery, ale może być także ważnym bodźcem pobudzającym odbudowę europejskich gospodarek po kryzysie wywołanym pandemią COVID-19.
 • W latach 2014-2019, w wyniku realizacji programów publicznych, na niskoemisyjne inwestycje w sektorze budowlanym przeznaczono łącznie ok. 23 mld PLN środków publicznych i prywatnych. Około 78% tych środków przeznaczono na poprawę efektywności energetycznej, a 22% na niskoemisyjne źródła wytwarzania energii.
 • Największą rolę w finansowaniu niskoemisyjnych inwestycji w budynkach odegrał sektor publiczny odpowiadający łącznie za ok. 56% wszystkich wydatków przeznaczonych na przedsięwzięcia w latach 2014-2019. Drugą najbardziej znaczącą grupą inwestorów były gospodarstwa domowe, których udział oscylował na poziomie ok. 35%. Najniższym zaangażowaniem charakteryzowały się przedsiębiorstwa, których udział wyniósł ok. 9%.
 • Dla niemalże każdej grupy inwestorów, dominującą rolę w finansowaniu niskoemisyjnych przedsięwzięć w budynkach miał kapitał pochodzący z funduszy unijnych. Odpowiadał on łącznie za ok. 75% wszystkich funduszy publicznych. Istotna zmiana struktury finansowania renowacji budynków w Polsce nastąpiła w 2019 roku wraz z wprowadzeniem ulgi termomodernizacyjnej oraz usprawnieniem działania uruchomionego rok wcześniej programu Czyste Powietrze, dzięki czemu udział finansowania z budżetu centralnego oraz NFOŚiGW uległ znacznemu wzrostowi.

 

 • Inwestycje w efektywność energetyczną (18 mld PLN):
  • Do 2019 roku inwestycje w efektywność energetyczną wspierano prawie wyłącznie w budynkach użyteczności publicznej i w budynkach wielorodzinnych. Dopiero w roku 2019 rozpoczęto na dużą skalę wsparcie projektów inwestycyjnych skupiających się na termomodernizacji budynków jednorodzinnych – środki przeznaczone na ten cel odpowiadały za ok. 62% wszystkich inwestycji w efektywność energetyczną wspieranych przez sektor publiczny w 2019 r.
  • W badanym okresie na niezmiennie niskim poziomie pozostawały inwestycje w termomodernizację budynków przedsiębiorstw. W latach 2014-2019 łączna suma przeznaczonych na ten cel wydatków stanowiła niewiele ponad 4% wszystkich inwestycji w efektywność energetyczną budynków wspieranych przez interwencję publiczną.
  • W latach 2014-2019 projekty z zakresu poprawy efektywności energetycznej w budynkach wielo- i jednorodzinnych były finansowane głównie ze środków pochodzących z banków komercyjnych, ich udział wyniósł średnio ok. 50%.
  • W sektorze budynków użyteczności publicznej i budynków przedsiębiorstw wyraźnie przeważało finansowanie zapewniane przez fundusze europejskie: odpowiadało ono za ponad 60% wartości wszystkich inwestycji.

 

 • Rekomendacje dla decydentów, zawarte w raporcie:
  • Uzależnienie intensywności wsparcia od głębokości przeprowadzonej termomodernizacji oraz przewidywanych efektów ekologicznych niskoemisyjnych źródeł energii w budynkach.
  • Projektowanie długoterminowych programów wsparcia oraz prowadzenie naborów ciągłych.
  • Uporządkowanie systemów wsparcia w taki sposób, aby uniknąć konkurowania ze sobą programów. Rekomendowane jest ujednolicenie warunków wsparcia, wymagań dotyczących efektów ekologicznych oraz rodzajów kosztów kwalifikowalnych na poziomie poszczególnych typów budynków.
  • Ujednolicenie systemu ewaluacji programów wraz z monitorowaniem przedsięwzięć i przepływów finansowych oraz gromadzenie i udostępnianie danych. Stworzenie spójnego systemu sprawozdawczości oraz konsekwentne gromadzenie danych związanych z przeprowadzanymi przedsięwzięciami mogłoby przyczynić się do efektywnego monitorowania postępów i obiegu informacji pomiędzy podmiotami zainteresowanymi niskoemisyjnymi inwestycjami w budynkach.
  • Zintensyfikowanie działań promujących inwestycje niskoemisyjne w sektorze budynków, w tym prowadzenie kampanii informacyjnych i szkoleń w zakresie korzyści wynikających z poprawy efektywności energetycznej budynków oraz ich przystosowania do zmian klimatycznych.
  • Poprawa komunikacji oraz usystematyzowanie dialogu między sektorem publicznym, prywatnym oraz instytucjami finansowymi w zakresie finansowania niskoemisyjnych inwestycji w sektorze budynków, w tym wzmocnienie współpracy z bankami.

 

Cały raport pożna  przczytać tu Renowacja. Panorama niskoemisyjnych inwestycji w sektorze budynków.

Źródło: wise-europa.eu