Do 2030 roku pod kątem termoizolacyjności musi zostać odnowionych 90% budynków w UE, aby obniżyć ich zużycie energii i emisję CO2. Wymagania te wynikają z pakietu aktów prawnych Fit for 55, który wyznacza cel, jakim jest obniżenie emisji CO2 o 55% do 2030 r., w stosunku do poziomów z 1990 r. W pakiecie m.in. zawarto przepisy o rozszerzeniu systemu handlu emisjami na żeglugę morską, lotnictwo i budynki.

Według danych Wspólnego Centrum Badawczego KE (JRC), wartość całego rynku modernizacji budynków w UE obecnie wynosi ok. 100 mld EUR/rok, z czego 65% przypada na sektor mieszkaniowy, a 45% na pozostałe budynki. Udział budownictwa remontowego w całym rynku budowlanym już w 2009 r. przekroczył udział budownictwa mieszkaniowego, a proces ten jeszcze musi przyspieszyć. Aby do 2030 r. zasoby budynków w UE osiągnęły neutralność klimatyczną, zdaniem ekspertów JRC, 90% z nich powinno przejść gruntowną termomodernizację lub zostać wyburzonych. Oznacza to, że modernizowane powinno być 3 – 4% budynków rocznie. Pomóc w tym mają kompleksowe centra obsługi klientów (OSS – One Stop Shops) – zintegrowane rozwiązanie pomagającym właścicielom budynków i najemcom przezwyciężyć różne trudności, by ci rozpoczęli proces renowacji lub remontu.

Kompleksowe centra obsługi klientów (OSS) to podmioty, którzy mogą wziąć odpowiedzialność za cały projekt renowacji, jak również zapewnić odpowiedni kontakt między właścicielem budynku i innymi firmami zaangażowanymi w projekt. Zadaniem OSS-ów jest także promocja modernizacji budynków, poprzez pokazanie korzyści finansowych z niej wynikających, także korzyści dla środowiska czy tworzenia zdrowszego klimatu wewnątrz budynków. OSS dysponują umiejętnościami i zasobami, aby pokonać problemy, z którymi borykają się właściciele budynków – główne to brak wiedzy technicznej, zasobów finansowych, umiejętności organizacji kompleksowej termomodernizacji i nieznajomość procedur. Ważnym zadaniem OSS-ów również jest zapobieganie rezygnacji z działań modernizacyjnych, gdy właściciele po ustaleniu wszystkiego, próbują się wycofać lub ograniczyć zakres prac.

Według ekspertów JRC, firmy OSS-y pomogą właścicielom budynków. Przeanalizowali oni skuteczność działań na rzecz dekarbonizacji budownictwa i rentowność istniejących już 63 OSS w 22 państwach członkowskich i pozytywnie ocenili ich działania. W kolejnych latach ich wpływ i zakres działań powinien rosnąć.

Jeśli udział OSS w rynku modernizacji budynków odnotowywałby wzrost o 10% rocznie w ciągu najbliższych 10 lat, to OSS może pokryć do 2030 r. ok. 5-6% wolumenu 35 mln budynków, czekających na renowacje. Zakłada się, że cel ten osiągnięty zostanie przy niskich kosztach społecznych, integrując inwestycje prywatne z metodami przyjaznymi dla klienta. W ten sposób podkreśla się wkład OSS w łagodzenie ubóstwa energetycznego.

Raporty przygotowane przez JRC miały wpływ na ostateczny kształt pakietu Fit for 55. To m.in na ich podstawie oceniano skutki wprowadzonych rozporządzeń. Pełna wersja raportu jest dostępna na stronie: ec.europa.eu/jrc/en/news/one-stop-shops-building-renovation-integrated-solution-close-gap-between-customers-and-suppliers