Firma CSS przygotowała raport na temat wpływu pandemii spowodowanej wirusem SARS-CoV-na rynek budowlany. Powstał on na podstawie ankiety przeprowadzonej wśród m.in. reprezentantów wykonawców, zamawiających oraz inżynierów kontraktu i odzwierciedla obecną sytuację w jakiej znalazła się branża budowlana.

Wnioski z raportu nie są zaskoczeniem. Pandemia koronawirusa ma istotny wpływ na realizację inwestycji budowlanych w Polsce i w najbliższym czasie będzie on jeszcze większy. Już ponad 80% respondentów wskazało, że pandemia ma negatywny wpływ na ich pracę i realizowane projekty, a 98% przewiduje dalsze pogłębienie się tego procesu. Według 50% ankietowanych potencjalne opóźnienie w realizacji projektów wyniesie między 1-3 miesiące, a 32% spodziewa się, że będą to ponad 3 miesiące.

Ponadto 93% respondentów przewiduje, że wzrosną koszty realizacji inwestycji, a 42% twierdzi że wzrost ten będzie znaczny. Aż 59% ankietowanych widzi zagrożenie wstrzymania realizacji projektów lub ryzyko braku możliwości ich ukończenia.

65% ankietowanych dostrzega dobrą wolę i zrozumienie stron realizujących projekt w wyniku powstałych problemów, natomiast 58% respondentów spodziewa się, że wpływ COVID-19 zostanie sformalizowany przez zmianę umowy, 27% na drodze sporu sądowego, a 15% poprzez zmianę w prawie.

Z raportu wynika, że obawa przed skutkami pandemii jest ogromna oraz że konieczne są działania które złagodzą jej wpływ na realizację projektów budowlanych. Raport pokazuje, że negatywny wpływ pandemii odczuwalny jest praktycznie we wszystkich obszarach realizacji projektów budowlanych, a w szczególności w tych, w których czynnik ludzki jest najbardziej znaczący. Prowadzenie procesu budowlanego charakteryzuje się tym, ze pracownicy są konieczni na każdym etapie realizacji inwestycji, więc i problemy mogą występować na każdym etapie. Praktycznie, tylko niewielki zakres prac może zostać wykonany zdalnie jak np. prace projektowe czy wstępne przygotowanie inwestycji. Sam proces realizacji robót budowlanych wymaga już pełnego zaangażowania i obecności zarówno pracowników fizycznych jak i kadry kierującej, a jego prowadzenie obecnie jest znacznie utrudnione, a czasem wręcz niemożliwe.

Ograniczenia wprowadzane przez rząd (np. dotyczące ograniczenia liczby pracowników, czy zachowania odległości), brak obecności pracowników wynikające ze zwolnień lekarskich, czy konieczności opieki nad dziećmi, a także problemy z podwykonawcami, którzy często odmawiają podjęcia robót budowlanych, już mają wielki wpływ na realizowane projekty. A d tego dochodzą kolejne problemy związane np. z łańcuchami dostaw, do których w szczególności należą czasowe wstrzymanie pracy w fabrykach produkujących materiały i urządzenia budowlane, a także utrudnienia w dostawach związane z ograniczeniami w ruchu transgranicznym.

Wszystko to powoduje, że nieuniknione jest wydłużenie czasu realizacji inwestycji, co przekłada się na wzrostu kosztu wykonywanych robót. Niezbędne jest więc wypracowanie przez wszystkie strony procesu budowlanego mechanizmów pozwalających na zminimalizowanie przewidywanych strat i łagodzenie skutków pandemii. Oczywiście dotyczy to nie tylko branży budowlanej, ale całej gospodarki kraju, konieczne więc jest włączenie się państwa w ten proces.

Źródło: caservices.pl